108 Names of Lord Vishnu

Lord Vishnu is known as the Creator, the Preserver and the Destroyer. In the Vishnu Sahasranama, he is attributed with a thousand names. In Hinduism Chanting of 108 names of Lord Vishu evokes a religious fervor, and Praise to get his blessings.

See below list of the 108 Names of Lord Vishu, mantra and their significance.

Name
Vishnu
Lakshmipati
Krishna
Vaikuntha
Garudadhwaja
Parabrahma
Jagannatha
Vasudeva
Trivikrama
Daityantaka
Madhuri
Tarkshyavahanaya
Sanatana
Narayana
Padmanabha
Hrishikesha
Sudhapradaya
Madhava
Pundarikaksha
Sthitikarta
Paratpara
Vanamali
Yajnarupa
Chakrapana
Gadadhara
Upendra
Keshava
Hamsa
Samudramathana
Haraye
Govinda
Brahmajanaka
Kaitabhasuramardana
Shridhara
Kamajanaka
Sheshashayini
Chaturbhuja
Panchajanyadhara
Shrimata
Sharngapana
Janardana
Pitambaradhara
Deva
Suryachandravilochana
Matsyarupa
Kurmatanave
Krodarupa
Nrikesari
Vamana
Bhargava
Rama
Bali
Kalki
Hayanana
Vishwambhara
Shishumara
Shrikara
Kapila
Dhruva
Dattatreya
Achyuta
Ananta
Mukunda
Dadhivamana
Dhanvantari
Shrinivasa
Pradyumna
Purushottama
Shrivatsakaustubhadhara
Murarata
Adhokshaja
Rishabha
Mohinirupadhari
Sankarshana
Prithvi
Kshirabdhishayini
Bhutatma
Aniruddha
Bhaktavatsala
Nara
Gajendravarada
Tridhamne
Bhutabhavana
Shwetadwipasuvastavyaya
Sankadimunidhyeyaya
Bhagavata
Shankarapriya
Nilakanta
Dharakanta
Vedatmana
Badarayana
Bhagirathijanmabhumi padapadma
Satam prabhave
Swabhuve
Vibhava
Ghanashyama
Jagatkaranaya
Avyaya
Buddhavatara
Shantatma
Lilamanushavigraha
Damodara
Viradrupa
Bhutabhavyabhavatprabha
Adideva
Devadeva
Prahladaparipalaka
Shrimahavishnu

Search names containing

Search through our baby name collection containing letters example ojas.


Your recently viewed names

Names being watched

See more
DISCLOSURE

http://www.pitarau.com/ is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon. Clicking on an Amazon link from http://www.pitarau.com/ does not increase the cost of any item you purchase.