108 Names of Krishna

Lord Krishna is unlimited in strength, knowledge, beauty and bravery.

Krishna is recognised as incarnation of Lord Vishnu and the eighth son of Devki and Vasudev. Krishna is known with various perspectives as the divine lover, a prankster, a divine super-hero, the savior and the Supreme Being. Krishna is known by various names, which reflect his many associations and attributes. So, here are 108 Names of Krishna taken from mantras, which is chanted on daily basis.

Name
Krishna
Kamalnatha
Vasudeva
Sanatan
Vasudevatmaja
Punya
Lila-manush-vigraha
Shrivatsa kausthubadharya
Yashoda vatsala
Hari
Chaturbuja-chakra-gada-shankhadhyay
Shakhambuja yudayujaya
Devakinandana
Shrisay
Nandagopa priyatmaja
Yamunavega samhar
Balabhadra priyanuja
Putanajivitahara
Shakatasura bhanjana
Nandavraja jananandin
Sachidanand vigraha
Navanit viliptanga
Navanita-natana
Muchukunda prasadaka
Shodashastri sahasresha
Tribhangi
Madhurakrut
Shukavagamritabdindave
Govinda
Yoginampati
Vatsavaati charaya
Ananta
Dhenukasura-bhanjanaya
Trni-krta-trnavarta
Yamalarjuna bhanjana
Uttalottalabhetre
Tamala-shyamala-kruta
Gopa gopishwara
Yogi
Koti-surya-samaprabha
Ilapati
Parasmai jyotish
Yadavendra
Yadudvahaya
Vanamaline
Pita vasase
Parijatapa harakaya
Govardhanchalo dhartreya
Gopala
Sarva palakaya
Ajaya
Niranjana
Kamajanaka
Kanjalochana
Madhughne
Mathuranatha
Dvarakanayaka
Bali
Vrindavananta sancharine
Tulasidama bhushanaya
Syamantaka-maner-hartre
Narnarayanatmakaya
Kubja krishnambaradharaya
Mayine
Paramapurusha
Mushtikasura-chanura-malla-yuddha-visharadah
Samsara-vairi
Kamsarir
Murara
Narakantakah
Anadi brahmacharika
Krishnavyasana-karshakah
Shishupala-shirashchetta
Duryodhana-kulantakrit
Vidurakrura-varada
Vishvarupa-pradarshakah
Satyavache
Satya sankalpah
Satyabhamarata
Jayi
Subhadra purvajah
Vishnu
Bhishma mukti pradayaka
Jagadguru
Jagannatha
Venu-nada-visharada
Vrishabhasura vidhvamsi
Banasura karantakrit
Yudhishthira pratishthatre
Barhi barhavatamsaka
Parthasarthi
Avyakta
Gitamrita mahodadhi
Kaliyaphani-manikya-ranjita-sri-padambuja
Damodara
Yajnabhokta
Danavendra vinashaka
Narayana
Parabrahma
Pannagashana vahana
Jalakrida samasakta gopivastra pararaka
Punya-shloka
Tirthakara
Vedvedya
Dayanidhi
Sarvabhutatmaka
Sarvagraharupi
Paratpara

Search names containing

Search through our baby name collection containing letters example ojas.


Your recently viewed names

Names being watched

See more
DISCLOSURE

http://www.pitarau.com/ is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon. Clicking on an Amazon link from http://www.pitarau.com/ does not increase the cost of any item you purchase.